Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Doprinosi, u korist inostranih univerziteta, za promociju italijanskog jezika i kulture u inostranstvu

Naznačavaju se dvije mogućnosti finansijske podrške koje Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI) nudi inostranim univerzitetima, u cilju valorizacije italijanskog jezika u inostranstvu

 1. Doprinosi – podrška katedrama za italijanski

Ovi doprinosi se dodjeljuju za osnivanje i rad katedri za italijanski jezik na inostranim univerzitetima i namijenjeni su djelimičnom pokrivanju plaća nastavnika, angažiranih neposredno od strane univerziteta po osnovu ugovora, shodno domaćim propisima, pod uslovom da domaći propisi, za univerzitete, predviđaju efektivnu mogućnost primanja doprinosa.

Pod terminom “katedre za italijanski” smatraju se nastavne katedre/kursevi, u okviru univerziteta, na kojima je italijanski zastupljen kao jedan od izučavanih jezika, prema pravilniku ustanove – interesenta, također i ako su katedra/kurs, drugačije nazvani.

NEĆE MOĆI biti uzeti u razmatranje:

 • zahtjevi univerziteta na kojima su već zaposleni lektori službenici MAECI-ja, upućeni iz Italije
 • zahtjevi univerziteta koji namjeravaju utrošiti doprinose za ciljeve drugčije od plaće za nastavnike angažirane po osnovu ugovora, shodno domaćim propisima (kao kupovina knjiga, didaktičkog materijala ili promotivnog materijala, organizacija konferencija, konvencija ili drugih događaja, naknade predavača i gostiju konferencija, putne troškove nastavnika učesnika na konferencijama i vanjskim sastancima).

Precizira se da sredstva, isplaćena za podršku katedrama, moraju biti utrošena do zaključenja  aktivnosti odnosne akademske godine. Prema tome, doprinosi, dodijeljeni tokom 2024., univerzitet mora utrošiti do zaključenja aktivnosti ak.god. 2024/2025.

Zahtjeve za dodjelu sredstava mora sačinjavati sljedeća dokumentacija:

 • Pismo zahtjeva i obrazloženje univerzitetske ustanove (maksimalno jedna stranica): mora sadržavati, u sažetoj i preciznoj formi, obrazloženje zahtjeva. Mora biti sastavljeno na memorandumu univerziteta, potpisano od strane akademskog rukovodioca i nositi pečat univerziteta;
 • Obrazac A zahtjeva za doprinos, ispunjen u svim njegovim dijelovima. Ambasada će, slijedom iskazanog interesa Univerziteta, dostaviti obrazac. Obrazac treba biti ispunjen u digitalnom formatu i bez vršenja ispravki u tekstu. Obrazac treba noasiti datum, pečat ustanove – podnosioca zahtjeva i potpis akademskog rukovodioca;
 • Obrazac B, odnosno završni izvještaj o utrošku posljednjeg doprinosa, eventualno dodijeljenog. I u ovom slučaju, slijedom iskazanog interesa univerziteta, Ambasada će dostaviti obrazac za ispuniti u digitalnom formatu. Završni izvještaj čini obvezni uslov za sve univerzitetske ustanove koje su primile doprinose od MAECI. Posljednje, bez obzira da li se novi zahtjev podnosi ili ne.

 Za detalje o kriterijumima evaluacije, konsultirati odnosnu ministarsku Uredbu na sljedećem linku:

https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_20592.pdf

Zahtjevi za dodjelu doprinosa trebaju biti dostavljeni do 19. marta 2024. na adresu: cultura.ambsarajevo@esteri.it

 1. Doprinosi inostranim univerzitetima za kurseve obuke i usavršavanja, namijenjeni nastavnicima italijanskog jezika, angažiranim pri inostranim univerzitetima

 Gore navedeni doprinosi se dodjeljuju javnim i privatnim univerzitetskim ustanovama, koje podnesu zahtjev za istima, posredstvom diplomatskih predstavništava.

Podneseni zahtjev za doprinosima treba predvidjeti kurseve obuke za nastavnike italijanskog jezika, zaposlene na domaćim univerzitetima.

NEĆE MOĆI biti uzeti u razmatranje:

 • zahtjevi za kurseve obuke i usavršavanja koji se odvijaju u Italiji ili održavaju van države zaposlenja;
 • zahtjevi za organizaciju kurikularnih kurseva, konferencija, seminara, debata i za pokriće troškova učešća nastavnika u navedenim inicijativama;
 • zahtjevi za kurseve obuke koji nisu upućeni nastavnicima italijanskog jezika, već angažiranim na inostranim univerzitetima, nego studentima koji namjeravaju obnašati, u budućnosti, profesiju nastavnika italijanskog jezika.

Kursevi on-line obuke nastavničkog kadra univerziteta omogućavaju da se proširi usavršavanje na veći broj korisnika, s primjetnim olakšicama i za troškove. Iz razloga optimiziranja troškova, MAECI smatra potrebnim minimalno 15 i maksimalno 25 nastavnika po klasi. Okupljanje nastavnika i s različitih univerziteta, stoga, snažno se ohrabruje.

Precizira se da sredstva, isplaćena za kurseve obuke i usavršavanja nastavnika, moraju biti utrošena do zaključenja aktivnosti odnosne akademske godine. Doprinosi, odobreni u godini 2024., stoga, univerzitet mora utrošiti do zaključenja aktivnosti ak.god. 2024/2025.

Naglašava se također, da su doprinosi namijenjeni za pokrivanje samo jednog dijela troškova koji se odnose na kurs. U namjenskom obrascu, ustanova – podnosilac zahtjeva, trebat će kvantificirati  troškove koje može snositi samostalno.

Zahtjeve za doprinose morat će sačinjavati sljedeća dokumentacija:

 • Pismo zahtjeva i obrazloženje univerzitetske ustanove (maksimalno jedna stranica): mora naznačavati, u sažetoj i preciznoj formi, obrazloženje zahtjeva. Mora biti sastavljeno na memorandumu univerziteta, potpisano od strane akademskog rukovodioca i nositi pečat univerziteta;
 • Obrazac A zahtjeva za doprinos, ispunjen u svim njegovim dijelovima. Ambasada će, nakon iskazanog interesa univerziteta, dostaviti obrazac. Obrazac će trebati popuniti u digitalnom formatu, bez vršenja ispravki teksta, obraćajući pažnju na datiranje, stavljanje pečata ustanove – podnosioca zahtjeva i potpisa akademskog rukovodioca.
 • Obrazac B, odnosno završni izvještaj o utrošku posljednjeg doprinosa, eventualno dodijeljenog, koji sadržava mišljenje Ambasade i izjavu o usklađenosti dokumenta s njegovim originalom, deponiranim u arhivu diplomatskog predstavništva. I u tom slučaju, po iskazanom interesu univerziteta, Ambasada će dostaviti obrazac, za ispuniti u digitalnom formatu. Završni izvještaj čini obvezni uslov za sve univerzitetske ustanove koje su dobile doprinos od strane MAECI. Posljednje, bez obzira da li se podnosi ili ne novi zahtjev.

 

Za detalje o kriterijima evaluacije, konsultirati ministarsku Uredbu na sljedećem linku: https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_20593.pdf.

Zahtjevi za dodjelu doprinosa trebaju biti dostavljeni do 19. marta 2024. na adresu: cultura.ambsarajevo@esteri.it