Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Preferences cookies

Vrijeme za pomak Bosne i Hercegovine

l_b0565a8ba45c88044b542a2f5986d412

In english below

Zajednička posjeta Antonija Tajanija, zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara i ministra vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije i Alexandera Schallenberga, federalnog ministra za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije Sarajevu

Prije tačno godinu dana, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Tajani i ministar vanjskih poslova Schallenberg obavili su prvu zajedničku posjetu Sarajevu kako bi pokazali svoju podršku i pozvali na nastavak reformi, kako bi Bosna i Hercegovina ostala na putu ka EU. U svjetlu predstojećeg Evropskog vijeća 21.-22. marta 2024. godine, dvojica ministara se danas vraćaju u Sarajevo kako bi ponovili svoju podršku. Italija i Austrija dijele dugu tradiciju podrške BiH, tako da je današnja poruka jasna: Mi smo vaši partneri u zajedničkoj evropskoj budućnosti. Međutim, sada je krajnje vrijeme da se svi donosioci političkih odluka u BiH pozabave dugotrajnim problemima i postignu rezultate.

“Italija je uvijek bila snažan zagovornik BiH u Evropskoj uniji. Dosljedno smo podržavali otvaranje pristupnih pregovora sa BiH i kasnije ovog mjeseca pozvaćemo i ostale članice EU da donesu tako važnu odluku. BiH je spremna za ovaj istorijski cilj i Rim će stati uz Sarajevo kako bi pružio svu moguću podršku i tehničku pomoć u njegovim reformskim naporima. Također, naša Vlada ostaje u potpunosti angažirana za sigurnost i stabilnost BiH, gdje ostajemo posvećeni značajno povećanim doprinosom EUFOR Althei”

rekao je ministar vanjskih poslova Tajani.

Kada je Evropska unija dodijelila status kandidata BiH 2022. godine, očekivanja za političke reforme su bila jasna. U proteklih dvanaest mjeseci, zemlja je postigla značajan napredak. Usvojeni su važni zakoni i Evropsko vijeće je izrazilo spremnost za otvaranje pristupnih pregovora. Ministri vanjskih poslova Tajani i Schallenberg sastat će se danas u Sarajevu sa članovima Predsjedništva, predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto i ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem kako bi istakli važnost održavanja ovog zamaha. Također će naglasiti da se BiH ne nameću izvana prijeko potrebne reforme. One nisu samo birokratske vježbe, već su od ključnog značaja za poboljšanje života građana.

“Uvijek smo bili nepokolebljivi zagovornik integracije Bosne i Hercegovine u EU. Ali svako mora da radi svoj domaći zadatak. Cilj članstva u EU treba da bude dovoljno snažan poticaj da se ujedine svi politički akteri i da se sada provedu potrebne reforme, tako da Evropsko vijeće kasnije ovog mjeseca može dati zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Građani Bosne i Hercegovine su predugo čekali, zaslužuju prosperitetnu budućnost u EU”,

izjavio je austrijski ministar vanjskih poslova Schallenberg.

Ministri se slažu da je EU nepotpuna bez Zapadnog Balkana. Sada je vrijeme da BiH završi potrebne reforme EU i konačno pređe ciljnu liniju. Budućnost unutar EU ključna je za budući prosperitet zemlje i njenog naroda. Italija i Austrija će i dalje biti snažni i glasni partneri BiH, također u mobilizaciji šire međunarodne podrške. Upravo je to bio cilj ministarskog sastanka koji je održan u Rimu u februaru između “Grupe prijatelja Zapadnog Balkana”, neformalne grupe nastale u junu 2023. sa Italijom, Austrijom, Češkom, Hrvatskom, Grčkom, Slovačkom i Slovenijom, i zemljama Zapadnog Balkana.

 

************

 

Time to deliver for Bosnia and Herzegovina

Joint visit of Antonio Tajani, Deputy President of the Council of Ministers and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Italy and Alexander Schallenberg, Federal Minister for European and International Affairs of the Republic of Austria to Sarajevo

Exactly one year ago, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Tajani and Foreign Minister Schallenberg made their first joint visit to Sarajevo to demonstrate their support and to call for continued reforms to keep Bosnia and Herzegovina on track towards the EU. In light of the upcoming European Council on 21-22 March 2024, the two ministers today return to Sarajevo to reiterate their support. Italy and Austria share a long tradition of supporting BiH, so today’s message is clear: We are your partners in a shared European future. However, it is now high time for all political decision-makers in BiH to address long-standing issues and deliver.

“Italy has always been a strong advocate for BiH within the European Union. We have consistently supported the opening of the accession negotiations with BiH and later this month, we will call on other EU members to take such an important decision. BiH is ready for this historical goal and Rome will stand along Sarajevo to provide all possible support and technical assistance in its reform efforts. Also, our Government remains fully engaged for the security and stability of BiH, where we remain committed with a substantially increased contribution to EUFOR Althea”

Foreign Minister Tajani said.

When the European Union granted candidate status to BiH in 2022, the expectations for political reform were clear. Over the past twelve months, the country has made significant progress. Important laws were adopted and the European Council expressed its readiness to open accession negotiations. Today, Foreign Ministers Tajani and Schallenberg will meet with the Members of the Presidency, the Chairwoman of the Council of Ministers Borjana Krišto and Foreign Minister Elmedin Konaković in Sarajevo to emphasize the importance of maintaining this momentum. They will also emphasise that much-needed reforms are not being imposed on BiH from the outside. They are not merely bureaucratic exercises, but rather they are at the very heart of improving the lives of citizens.

“We have always been a staunch supporter of Bosnia and Herzegovina's integration into the EU. But everyone has to do their homework. The goal of EU membership should be a strong enough incentive to unite all political actors and to implement the required reforms now, so that the European Council later this month can give the green light for the opening of accession negotiations. The citizens of Bosnia and Herzegovina have been waiting for too long, they deserve a prosperous future in the EU,”

states Austrian Foreign Minister Schallenberg.

The Ministers agree that the EU is incomplete without the Western Balkans. It is now time for BiH to complete the required EU reforms and finally cross the finishing line. A future within the EU is crucial for the country's and its people's future prosperity. Italy and Austria will continue to be BiH’s strong and vocal partners, also in mobilizing broader international support. This was exactly the objective of the Ministerial meeting that took place in Rome in February between the “Group of Friends of the Western Balkans” – an informal group born in June 2023 with Italy, Austria, Czech Republic, Croatia, Greece, Slovakia and Slovenia – and the Western Balkan countries.