Ova stranica koristi tehničke, analitičke i kolačiće trećih strana.
Nastavkom pretraživanja prihvaćate korištenje kolačića.

Grantovi za ustanove i udruženja – obuka i stručno usavršavanje nastavnika italijanskog jezika iz domaćih škola

Naznačava se mogućnost finansijske podrške koju nudi Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI) za kurseve obuke i strušnog usavršavanja namijenjene nastavnicima italijanskog jezika iz domaćih škola za šk.god. 2024/2025.

Grantovi, o kojima gore, odobravaju se inostranim školama i paritetnim školama, pravnim licima upraviteljima/promotorima, školskim udruženjima i neprofitnim udruženjima uređenim domaćim propisima. Zahtjev za grant mogu podnijeti i univerziteti, u slučaju da se predviđena aktivnost odnosi na nastavno osoblje iz domaćih škola.

 U cilju dobijanja granta, smatraju se prihvatljivim sljedeće aktivnosti:

  • aktivnosti u vezi s kursevima obuke i stručnog usavršavanja namijenjenim nastavnicima italijanskog jezika, zaposlenim u domaćim školama;
  • kursevi usavršavanja u Italiji ili onima koji se održavaju van zemlje službe nastavnika, u slučajevima u kojima to može pospiješiti i razmjenu među različitim komponentama sistema italijanskog obrazovanja u svijetu.

Grantovima su namijenjeni pokrivanju samo jednog dijela troškova koji mogu biti odobreni. Subjekat – podnosilac zahtjeva treba kvantificirati troškove koje je u stanju podnijeti samostalno i poslati detaljan opis projekta.

Grant može biti odobren za projekte koji se odnose na aktivnosti koje počinju u odnosnoj finansijskoj godini i zaključuju se prije i najkasnije do 28. februara naredne finansijske godine.

Zainteresovane ustanove, u zahtjev za grant, trebaju uvrstiti:

  1. pismo, sačinjeno na memorandumu subjekta – podnosioca zahtjeva, uz obrazloženje zahtjeva;
  2. zahtjev za grant, sačinjen koristeći obrazac koga će dostaviti Ambasada uz opis projekta obuke ili stručnog usavršavanja za koji se traži grant i ciljeva koji se žele postići, kao i kalendar programskih aktivnosti;
  3. obrazac za završni izvještaj. Subjekti, već korisnici granta u prethodih pet godina, u odnosu na godinu podnošenja zahtjeva, trebaju priložiti odnosni obrazac sa završnim izvještajem o utrošku sredstava iz posljednjeg korištenog granta. Podnošenje predmetnog obrasca čini obvezni uslov koga moraju ispuniti svi subjekti koji su dobili grantove, i onda kada ne podnose novi zahtjev.

Subjekti – podnosioci zahtjeva trebaju koristiti isključivo obrasce koje dostavi ova Ambasada. Obrasci trebaju biti ispunjeni digitalno bez vršenja bilo koje ispravke na pripremljenom tekstu. Svaki obrazac, uredno ispunjen, treba biti datiran i sadržavati potpis i pečat zakonskog zastupnika subjekta – podnosioca zahtjeva.

Za kriterije i prioritete dodjele, i za modalitete podnošenja zahtjeva, moguće je konsultovati odluku  direktorata od 01. marta 2024., br. 0319 koja se odnosi na ovu inicijativu, ovdje priloženu.

Zahtjevi, uz dokumentaciju o kojoj gore, treba dostaviti do 2. aprila 2024. na adresu: cultura.ambsarajevo@esteri.it

DEKRET