Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Grantovi u korist stranih obrazovnih ustanova za nastavu italijanskog jezika

Obavještavamo o dvije mogućnosti finansijske podrške koju nudi Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije za unapređenje italijanskog jezika u inostranstvu, kroz sredstva koja će se koristiti isključivo do kraja školske 2022.-2023. godine.

Konkretno, grantovi koje nudi Ministarstvo odnose se na:

1. GRANTOVI ZA PODRŠKU KATEDRAMA ITALIJANSKOG JEZIKA

Ovi grantovi su namijenjeni stranim (neuniverzitetskim) obrazovnim institucijama

· za osnivanje i održavanje katedri italijanskog jezika u stranim obrazovnim institucijama (da se djelimično pokriju naknade nastavnika koje škole angažuju direktno po lokalnom zakonu, dakle bez mogućnosti korištenja sredstava za druge troškove osim plate nastavnika);

· za djelimično finansiranje stipendija i putovanja na specijalizaciju u korist studenata koji su uspješno pohađali kurseve italijanskog jezika i kulture (međutim, takvi zahtjevi će se razmatrati tek nakon raspodjele grantova za nastavnike, a uz finansiranje maksimalno 5% od ukupnog iznosa namijenjenog za katedru).

Sredstva koja se odnose na ovu kategoriju mogu se odnositi i na pokretanje ili održavanje vannastavnih kurseva . U ovom slučaju, međutim, biće neophodno da škola koja se prijavi za ova sredstva preuzme na sebe obavezu uvođenja učenja italijanskog jezika u kurikulum svoje ustanove, u roku od tri godine od dodjele prvog granta. Ako je škola već koristila ove doprinose u prošlosti, a nije uvela italijanski jezik kao nastavni predmet do ovog roka, dalje prijave za finansiranje neće biti prihvaćene.

Zainteresovane institucije u aplikaciju za grant moraju uključiti:

A. Pismo škole koja je podnijela zahtjev, sa zaglavljem škole i potpisano od strane direktora, sa detaljnim objašnjenjem motiva zahtjeva;

B. Obrazac zahtjeva popunjen u svim dijelovima (dužnost je ambasade, nakon iskazivanja interesa od strane škole, da joj pošalje obrazac koji će se popunjavati digitalno; u slučaju ekstra-kurikularnih kurseva, obrazac će sadržavati Izjavu o opredjeljenju škole da uvede italijanski kao nastavni predmet u roku od tri godine)

C. Obrazac za završni izvještaj, koji se podnosi ako su obrazovne institucije koje su se prijavile ranije koristile grantove. Ove institucije moraju poslati odgovarajući konačni izvještaj i formulare za izvještaje o korištenju posljednjeg primljenog granta. (Također u ovom slučaju, uz angažovanje škole, Ambasada će poslati formular na popunjavanje, u digitalnom obliku; nadalje, završni dio navedenog obrasca rezervisan je za diplomatska predstavništva koja će izraziti obrazloženo mišljenje – pozitivan ili negativan – o izvještaju škole o korištenju posljednjeg primljenog doprinosa).

D. CEFR sertifikati koje su učenici škole eventualno stekli u prethodnoj školskoj godini, o kojima će se sami izjasniti i koji će se moći provjeriti po principu slučajnog uzorka.

Za kriterije i prioritete dodjele, kao i za iznose koji se odnose na grantove, moguće je konsultovati Uredbu 4815/0129 koja se odnosi na ovu inicijativu na stranici: https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_16300.pdf

Zahtjeve, uz gore navedenu dokumentaciju, potrebno je poslati do 28. marta 2022. godine na adresu:

cultura.ambsarajevo@esteri.it

 

2. GRANTOVI ZA OBRAZOVNE I DOOBRAZOVNE KURSEVE ZA NASTAVNIKE ITALIJANSKOG JEZIKA U LOKALNIM ŠKOLAMA

Navedeni grantovi daju se stranim i školama te kategorije, upravnim/promotivnim organima, školskim udruženjima i neprofitnim udruženjima, regulisanim lokalnim zakonom i koji djeluju na toj teritoriji.

Za dobijanje granta prihvatljivim aktivnostima se smatraju sljedeće:

· aktivnosti vezane za obuku, doobuku i usavršavanje nastavnika italijanskog jezika uposlenih u lokalnim školama;

· kurseve doobuke u Italiji ili koji se održavaju izvan zemlje u kojoj je nastavnik uposlen, što također može podstaći razmjenu između različitih komponenti italijanskog sistema obuke u svijetu.

Treba imati na umu da će biti potreban minimalni broj od 10 polaznika na predloženim kursevima kako bi se mogao koristiti ovaj grant.

Zainteresovane institucije u aplikaciju za grant moraju uključiti:

A. Pismo škole koja je podnijela zahtjev, sa zaglavljem škole i potpisano od strane direktora, sa detaljnim objašnjenjem motiva zahtjeva;

B. Obrazac zahtjeva popunjen u svim dijelovima (dužnost je ambasade, nakon iskazivanja interesa od strane škole, da joj pošalje obrazac koji će se popunjavati digitalno;

C. Obrazac za završni izvještaj, koji se podnosi ako su obrazovne institucije koje su se prijavile ranije koristile grantove. Ove institucije moraju poslati odgovarajući konačni izvještaj i formulare za izvještaje o korištenju posljednjeg primljenog granta. (Također u ovom slučaju, uz angažovanje škole, Ambasada će poslati formular na popunjavanje, u digitalnom obliku; nadalje, završni dio navedenog obrasca rezervisan je za diplomatska predstavništva koja će izraziti obrazloženo mišljenje – pozitivan ili negativan – o izvještaju škole o korištenju posljednjeg primljenog granta).

Za kriterijume i prioritete dodjele, kao i za procedure za podnošenje zahtjeva, moguće je konsultovati Uredbu 4815/0124 koja se odnosi na inicijativu na stranici: https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_16299.pdf

I u ovom slučaju zahtjeve, uz gornju dokumentaciju, potrebno je poslati do 28. marta 2022. godine na adresu: cultura.ambsarajevo@esteri.it